Řád na ochranu ptactva TERRABAZARu

1. Ptačí burza či trh je takovou akcí, kde jsou ptáci nabízeni k prodeji, výměně mimo kamenné obchody nebo chovatelská zařízení. Jedná se o svod ptáků ze zájmových chovů.

2. Pořadatel je povinen zajistit místa k prezentaci ptáků. Místem k prezentaci se rozumí stoly, regály či stojany, na které jsou umisťovány klece či přepravky s ptáky. Klece musí být umístěny nejméně ve výši běžného jídelního stolu.

3. Chovatel je povinen uvádět na prodejní kleci či přepravce: název umístěného druhu, pohlaví, cenu za ks či pár, jméno prodejce (chovatele). Pokud druh podléhá povinné registraci CITES, tato skutečnost musí být viditelně oznámena.

4.  Na burze či trhu je zakázáno prodávat nesamostatná mláďata před odstavem od rodičů, zejména papoušků. Pořadatel je oprávněn vyloučit z burzy či trhu ptáky, kteří jeví klinické příznaky onemocnění.

5. Za čistotu a obsazenost klecí a přepravek vpuštěných na ptačí burzu či trh odpovídá pořadatel.  Běžné znečištění trusem po dobu přepravy není důvodem k nevpuštění na burzu. Velikost prodejních klecí či přepravek a počet umístěných ptáků se řídí standardem uvedeným v příloze I, která je nedílnou součástí tohoto řádu.

6. Prodejní klece či přepravky musí být vybaveny dvěma bidly. Výjimkou jsou klece či přepravky pro zemní druhy ptáků, kde je možnost bidla odebrat (kurovití, vrubozobí a podobně). Jedná se o klec či přepravku, která má dno, boky a zadek plný, strop plný nebo alespoň z ½, přední strana je minimálně ze 2/3 z mřížky či pletiva. Ptáci musí mít po celou dobu k dispozici dostatek krmení a vodu k pití. Jako výstelka (není povinností) nesmí být z hygienických důvodů používáno krmivo. Voda a krmení musí být umístěné tak, aby nedocházelo k jeho znečištění trusem.

7. Pořadatel je povinen zajistit k pořádání ptačí burzy nebo trhu prostory s dostatečným větráním nebo klimatizací a teplotou odpovídající biologickým nárokům ptáků, kteří jsou vpuštěni na burzu, maximálně 28st C. Ptáci musí být chráněni před přímým sluncem, deštěm, větrem a průvanem, zvláště ve venkovních prostorách. V prostoru, kde se ptáci přímo nabízejí a prodávají, platí zákaz kouření!

8. Pořadatel je povinen mít k dispozici prostředky pro poskytnutí první pomoci (desinfekční prostředek a pomůcky pro fixaci zlomenin u ptáků – dlaha, obinadlo) při drobných zraněních ptáků a kontakt na veterináře s praxí v ptačí oblasti pro závažnější případy. Rovněž je povinen mít připraveny prostředky pro šetrný odchyt ptáků uniklých z klecí a přepravek. Prostředky pro odchyt lze nahradit přechytávací voliérou.

9. Pořadatel ptačí burzy či trhu nenese odpovědnost za prodávané ptáky. Veškeré okolnosti prodeje jsou pouze smluvním vztahem mezi prodávajícím a kupujícím.

10. Pokud na burze probíhá hromadný výkup ptáků, pořadatel kontroluje, že firma či fyzická osoba provádějící tuto činnost má platné povolení k této činnosti a že respektuje předepsaný počet ptáků v transportních bednách předepsaných velikostí dle platné legislativy CZ a EU.


 Příloha I.

Prodejní klece či přepravky

Vnitřní rozměry(cm)

Povolené druhy do velikosti a počet ks

 

TYP I. 30-34x15-16x29

2ks andulka, agapornis, neoféma, 4ks - drobní exoti do velikosti holoubka diamantového

TYP II.  45x22x38

2ks - rosela, p.zpěvavý, p.senegalský, pyrura, špaček, střední holoubci, kardinál

TYP III. 49x22x44

2ks - krátkoocasí papoušci do velikosti p. kapský, (větší dvířka) žako liber., malí amazoňané
2ks - dlouhoocasí papoušci do velikosti alexandr malý, pap. červenokřídlý, kouřový, r. penant
ostatní do velikosti cca 40cm

Typ IV. 60x28x59

2ks - amazoňan, žako, p. královský, menší druhy hrabavých, vrubozobých, sov a dravců, menší druhy zoborožců, arassariů
a podobně - do velikosti cca 50cm (velká dvířka)

Ptáci větší než 50cm   musí mít k dispozici klec nejméně o 10% větší, než je jejich celková velikost – umístění po 1ks. Platí včetně velkých zástupců méně obvyklých druhů – sov, dravců, vrubozobých, hrabavých (zde nutno mít měkký strop), zoborožců, tukanů a dalších.